ఆయుర్వేదం నందు తమలపాకు ఉపయోగాలు – కాళహస్తి వెంకటేశ్వరరావు అనువంశిక ఆయుర్వేద వైద్యులు

ఆయుర్వేదం నందు తమలపాకు ఉపయోగాలు - కాళహస్తి వెంకటేశ్వరరావు అనువంశిక ఆయుర్వేద వైద్యులు ఆయుర్వేదం నందు తమలపాకు ఉపయోగాలు - 1.తమలపాకు కొంచెం చేదు , కారం రుచి కలిగియుండును. 2.బెంగాల్ నుంచి వచ్చే తమలపాకు కంటే...

News

Sprituval

Sports