పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజపోరట యాత్ర సమాచారం

14

పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజపోరట యాత్ర ప్రస్తుతo శ్రీకాకుళం  జిల్లా పలాస లో పర్యటిస్తూ అక్కడి ప్రజాసమస్యలను అడిగి తైలుసుకుంటునారు.

JanaSena Party Chief Pawan Kalyan At palasa
JanaSena Party Chief Pawan Kalyan