వినాయకచవితి నాడు పాలవెల్లికి ఈ పండ్లు పెట్టకుండ పూజచేస్తే పూజ ఫలితం ఉండదు | ganesh chaturthi pooja

3

వినాయకచవితి నాడు పాలవెల్లికి ఈ పండ్లు పెట్టకుండ పూజచేస్తే పూజ ఫలితం ఉండదు | ganesh chaturthi pooja