వినాయకుడిని వీటి కింద పెట్టి పూజ చేస్తే దరిద్రం దాపరిస్తుంది | Vinayaka chavithi | Lord ganesh pooja

2

వినాయకుడిని వీటి కింద పెట్టి పూజ చేస్తే దరిద్రం దాపరిస్తుంది | Vinayaka chavithi | Lord ganesh pooja